Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy ze schůzí výboru

Příspěvky

42. schůze výboru SVJ konaná dne 3.05.2011

3. 5. 2011

Dotace Zelená úsporám -  dopisem SFŽP ČR ze dne 28.04.2011 jsme byli vyzváni k odstranění údajných nedostatků a doplnění žádosti ( v prosinci 2010 nám bylo oznámeno, že žádost je přijata, finanční prostředky jsou rezervovány a předložili jsme všechny požadované dokumenty).

Výsledky hospodaření společenství 2010 - správce ANESO sro. předal tyto dokumenty :
-  Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 (2 strany)
- Čerpání záloh 2010 (1 strana)
- Rozvaha pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu (5 stran)
- Rozvaha za období účetního roku 2010 (2 strany)
- Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu (4 strany)
- Výsledovka za období účetního roku 2010 (1 strana)
- Obratová předvaha za účetní rok 2010 (5 stran)
- Pohyby na účtech za účetní rok 2010 (28 stran)
- Příloha k účetní závěrce 2010 (3 strany).

Náhrada nákladů na výměnu oken uhrazených vlastníky (usnesení 6.8 shromáždění vlastníků).
Infraspínače osvětlení chodeb.
Spotřeba vody na údržbu zeleně před domy.
Nabídka MČ Praha 17 na bezúplatný převod „předzahrádek“.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

41. schůze výboru SVJ konaná dne 4.01.2011

4. 1. 2011

Každoroční bezplatný servis zhotovitele výměny oken fa Vorlíček Plast sro. proběhne ve dnech 21.1.2011 a 26.1.2011. VSVJ zajistí časové možnosti vlastníků vč. případné existence závad.
S přihlédnutím k předloženým dokladům budou vyplaceny náhrady nákladů na výměnu oken (usnes.6.8 shrom.vlastníků).
Odměny členů výboru a KK byly stanoveny v souladu s usnesením 7.4 shrom.vlastníků. Odměny za údržbu ploch před objektem budou vyplaceny na základě dohod o provedení práce.
Hlášení závad ve společných prostorách našeho domu - bude doplněna rubrika na www.

Zúčastnili se všichni členové výboru a jako host p. Režná.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

40. schůze výboru SVJ konaná dne 22.10.2010

22. 10. 2010

Oprava obvodového pláště  -  oprava byla z naší strany finančně uzavřena. Oproti smlouvě z r. 2009 je celková částka vyšší o 95 441 Kč v důsledku zvýšení sazby DPH na 10% (práce nemohly být provedeny v r. 2009 pro nesouhlas jedné vlastnice) a dále o objednané vícepráce. 
Dne 12. 10. 2010 se uskutečnila závěrečná kontrolní prohlídka stavby a následně byl odborem výstavby úřadu MČ Praha 17 vydán kolaudační souhlas.
Výsledky hospodaření společenství v roce 2009 - Správce ANESO dopracoval příslušné dokumenty podle připomínek kontrolní komise a předal je dnes v písemné podobě výboru společenství, Výbor schvaluje předložené dokumenty a předá je ke konečnému vyjádření KK.

Zúčastnili se členové výboru p. Kadlec, p. Novotný, p. Strupek a pí. Bílková (p. Rahbani  omluven) a jako host za správce ANESO sro. - pí. Kučerová.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

39. schůze výboru SVJ konaná dne 6.9.2010

6. 9. 2010

Oprava obvodového pláště - dílo bylo převzato 2.8.2010 s vadami či nedodělky, termín odstranění vad a nedodělků 30.08.2010 byl dodavatelem splněn (zbyly pouze objednané vícepráce). 
Čerpání úvěru - 30.08.2010 byl vyčerpán úvěr u ČSOB v sjednané výši, splácení úvěru bude zahájeno v měsíci říjnu 2010.
Dotace "Nový panel" - přiznána dotace na krytí části úroku z podporovaného úvěru, platba bude probíhat pololetně.
Nájezdy pro kočárky - současné provedení není v rozporu s žádnými předpisy či požadavky norem, takže je není možno reklamovat u zhotovitele. Potřebu dodatečné úpravy s přihlédnutím k její ceně je třeba projednat na příštím shromáždění vlastníků.

Zúčastnili se členové výboru p. Kadlec, p. Novotný, p. Rahbani, p. Strupek a  člen kontrolní komise p. Hejnic.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

38. schůze výboru SVJ konaná dne 7.6.2010

7. 6. 2010

Oprava obvodového pláště našeho domu - v tomto týdnu má být dokončena západní strana a pak bude sundáno lešení. Před sundáním lešení bude provedena závěrečná kontrola (vlastníci byli vyzvání ke spolupráci - lístek se soupisem případných závad nalepit do 8.6.2010 na okno lodžie).
Rekonstrukce vchodů - zhotovil vyhověl požadavku na zkrácení termínu výměny schodišt  -  bude upřesněno na KD dne 8.06.2010, v době průchodu sklepem bude osvětlení sklepa trvale zapnuté a vchodové dveře č. 1168 budou vybaveny vložkou odemykatelnou i klíči z vchodu 1167. Poštovní schránky z č.1167 budou přeneseny do vchodu č. 1168.
Zvonková tabla a schránky - výbor SVJ zajistí jednotný tisk jmenovek.

Zúčastnili se všichni členové výboru a členové kontrolní komise p.Odorčák a p. Hejnic

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

37. schůze výboru SVJ konaná dne 20.5.2010

20. 5. 2010


Dotace "Zelená úsporám" a "Nový panel" - zatím nejsou k dispozici žádné informace týkající se našich žádostí o tyto dotace.
Řešení vstupních vchodů - schváleno, v základní ceně 3ks klíčů, 3ks čipů na byt
Hydroizolace severní štít - po upozornění opraveno zhotovitelem stavby
Zasklení lodžií + sítě (holubí+kočičí) - uzavřeny objednávky vlastníků
Faktura MAPRO sro.(3.) - odsouhlasena, splatnost 26.5.2010
Reklamace oken - reklamace firmou Vorlíček-PLAST sro., zamítnuta, výbor SVJ prověří další právní postup.
Pohledávka fa OPTIMIS sro. - bude zaslána předžalobní upomínka
Výsledky hospodaření SVJ v roce 2009 - dokumenty předány Kontrolní komisi k prostudování.

Zúčastnili se všichni členové výboru  a  člen kontrolní komise p.Odorčák
(Hosté s dotazy - pí. Hanzlíková, pí. Osičková, pí. Veselková a pí. Zahradníková).

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

36. schůze výboru SVJ konaná dne 22.3.2010

22. 3. 2010


Získání dotací „Zelená úsporám“ a „Nový panel“ - 26.2.2010 předány žádosti o dotace na příslušná pracoviště.
Dotace na zateplení od MČ Praha 17 - 24.2.2010 připsána na účet společenství
Technický dozor investora - uzavřena smlouva o výkonu funkce TDI.
Oprava obvodového pláště - práce zahájeny v souladu se smlouvou dne 1.3.2010.
Větrací otvory (rorýs) 
 - žádost o povolení dočasného zakrytí větracích otvorů - řízení zastaveno
 - 19.3.2010 prohlídka větracích otvorů z lešení (ornitolog z České společnosti ornitologické, zástupce stavebniho odboru MČ Praha 17, zástupce zhotovitele, TDI).
Zábradlí lodžií - barva RAL 7001 (SilberGrau).

Zúčastnili se členové výboru p. Kadlec, p. Novotný, p. Rahbani, pí. Bílková a  člen kontrolní komise p.Kroupa.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

35. schůze výboru SVJ konaná dne 23.2.2010

23. 2. 2010


Úvěr (zateplení) - 15.2.2010 uzavřena smlouva s ČSOB o poskytnutí úvěru na zateplení.
Úvěr (okna) - zplacen.
Dotace "Zelená úsporám" - předány všechny požadované podklady, žádost bude podána nejpozději do konce příštího týdne (podání zajišťuje zhotovitel opravy objektu).
Dotace na zateplení z prostředků MČ Praha 17 - 19.2.2010 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.
Pojistná smlouva s ČSOB Pojišťovnou - vzhledem k bezeškodnímu průběhu pojištění, byla uzavřena nová pojistná smlouva (sleva 5%).
Oprava objektu - plánované zahájení prací 3.3.2010
Revize plynu (odstranění závad) - výbor SVJ ani správce ANESO nemají zprávu o odstranění závad.
Konference MČ Praha 17 o alternativních možnostech vytápění (4.3.2010)  - informace

Zúčastnili se všichni členové výboru a  členové kontrolní komise p.Kroupa a p. Hejnic.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

34. schůze výboru SVJ konaná dne 4.1.2010

4. 1. 2010


Úvěr - pokračují jednání s ČSOB a Poštovní spořitelnou
Dotace "Zelená úsporám" - fa Stopterm předala informace ohledně čerpání dotace na již zahájené opravy domu.
Pražská teplárenska a.s. - souhlasí s podílem na nákladech oprav domu (okna).
Vorlíček Plast sro. - připraven seznam vlastníků požadující opravu či seřízení instalovaných oken v rámci záruky a pravidelného servisu (7 let,leden)
Počet osob v bytech - zkontrolováno, upřesněný seznam předán správci ANESO sro.
Závady zjištěné při revizi plynu - termín 31.12.2009 (kontrola provedení oprav)
Shromáždění vlastníků - svoláno na 20.1.2010 v 18hod (úvěrová smlouva,platby za opravu předem)

Zúčastnili se všichni členové výboru a  člen kontrolní komise p.Odorčák.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

33. schůze výboru SVJ konaná dne 19.11.2009

9. 12. 2009


Úvěr - pokračují jednání s pracovníky ČSOB, posouzena byla i nabídka Poštovní spořitelny. 
Dotace na zateplení od MČ Praha 17 - 2.12.2009 předány potřebné podklady na podatelnu.
Dotace "Zelená úsporám" - fa Stopterm předala zpracované podklady.
Zaplacení nákladů opravy předem - zavázalo se 8 vlastníků (děkujeme).
Fa Neuron - požadavek na povolení instalace datového rozvodu.
Kontrola počtu osob - s ohledem na rozúčtování některých plateb dle počtu osob, je potřeba aktualizovat stávající seznam.
Oprava rozvodů vody v bytech (flexihadice) - objednávejte na tel: 604 353 637, cena cca 4500,-
Závady na rozvodu plynu - povinnost odstranit závady do 31.12.2009.
Shromáždění vlastníků - plánováno na polovinu ledna 2010.

Zůčastnili se členové výboru (p. Rahbani omluven) a  člen kontrolní komise p.Odorčák.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

následující »