Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy ze schůzí výboru

Příspěvky

48. schůze výboru SVJ konaná dne 15.01.2013

15. 1. 2013

Dotace z programu ZÚ. Aktualizovaný návrh využití finančních prostředků bude předložen na shromáždění 12.02.2013.
Jednání s ČSOB o splácení úvěru - mimořádná splátka
Snížení příspěvku do FO a na splácení úvěru (v příloze)
Rekonstrukce výtahů - předpoklad 2014
Nedodržování domovního řádu (čl.9 - klid v domě)
Volby do výboru SVJ (třem členům výboru končí pětileté funkční období)

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

47. schůze výboru SVJ konaná dne 3.12.2012

3. 12. 2012

Dotace Zelená úsporám -  informace o jednáních na SFŽP, info o podepsání smlouvy a projednání návrhu na použití získaných finančních prostředků.
Projednán návrh na snížení příspěvku do FO, který bude předložen ke schválení na shromáždění vlastníků (plánováno na leden 2013).
Bytoservis - info o navýšení ceny za dopravu (v r. 2012 - minimálně výjezdů k závadě).
Revize plynu - v jednom bytě nejsou odstraněny závady a v jednom bytě nebyla revize provedena (ani na opakované výzvy nebyl byt zpřístupněn, jednáno s vlastníkem bytu MČ Praha 17).
Kontrola pojistného na zdravotní pojištění proběhla bez připomínek (zajistilo ANESO sro.).

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

46. schůze výboru SVJ konaná dne 2.10.2012

2. 10. 2012

Dotace Zelená úsporám - pracovníci SFŽP provedli "dohlídku" a shledali vše v pořádku ( technické provedení je v souladu s dokumentací použitou pro výpočet výše dotace).
Odstranění závad na rozvodu plynu v bytech - 5 vlastníků stále nepředložilo doklad o odstranění závad.
Úprava lodžie bytu - vlastník odmítl "navrácení" upravené části zábradlí do původního stavu. Výbor konstatuje, že postup vlastníka je rozporu se zásadami nakládání se společným majetkem všech vlastníků a zváží další opatření.
Úprava kování oken a balk.dveří - v bytech vlastníků, kteří projevili zájem a akceptovali navržené termíny, byla výměna kování provedena.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek" 

 

45. schůze výboru SVJ konaná dne 29.05.2012

29. 5. 2012

Dotace z programu Zelená úsporám - výbor předal do podatelny SFŽP dne 14.2.2012 dopis s požadavkem sdělení důvodu neposkytnutí schválené dotace – žádnou odpověď jsme nedostali. Dne 15.4.2012 byl výborem zaslán e-mail ombudsmance SFŽP informující o liknavém vyřizování naší žádosti, s prosbou o sdělení kdy můžeme očekávat zaslání návrhu Smlouvy o poskytnutí podpory – zatím došla jen automaticky generovaná odpověď, že na vyřízení našeho požadavku má 60 dnů.

Výsledky hospodaření společenství v roce 2011
Správce Aneso předal v elektronické podobě tyto dokumenty:
- Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 (2 strany)
- Čerpání záloh 2011 (1 strana)
- Rozvaha pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu (5 stran)
- Rozvaha za období účetního roku 2011 (2 strany)
- Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu (4 strany)
- Výsledovka za období účetního roku 2011 (1 strana)
- Obratová předvaha za účetní rok 2011 (6 stran)
- Pohyby na účtech za účetní rok 2011 (17 stran)
- Příloha k účetní závěrce 2011 (3 strany).

Infrasnímače osvětlení chodeb, údržba předzahrádek - roční finanční limit, odstranění závad na rozvodech plynu v bytech, neschválená úprava zábradlí lodžie bytu č.5/1167, úprava kování oken a balk.dveří - fa Vorlíček-Plast sro.,

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

44. schůze výboru SVJ konaná dne 06.12.2011

6. 12. 2011

Dotace z programu Zelená úsporám - stále probíhá zpracování podkladů na SFŽP
Osvětlení chodeb - realizace nejdříve v 1.čtvrtletí 2012
Zvýšení ceny tepelné energie od 1.11.2011 - PTA a.s. vydala nový ceník (navýšení o cca 16%), na www.ptas.cz se uvádí zvýšení průměrně o 4,5%, na PTA a.s. byl odeslán email se žádostí o vyjasnění. Výše záloh na teplo pro rok 2012 nebude měněna.
Odměny výboru společenství za rok 2011
Údržba předzahrádek - odměny a poděkování (paní Wagenknechtová, paní Kroupová a p. Kroupa - vítězové o nejhezčí předzahrádku Řepy 2011)
Plán revizí a oprav na rok 2012
Dlužníci
Připojení společných prostor k bytu vlastníka - projednání předloženého návrhu postupu

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

43. schůze výboru SVJ konaná dne 1.06.2011

1. 6. 2011

Dotace z programu Zelená úsporám - žádosti doplněny o položkové rozpočty s kódy SVT (fa Vorlíček - Plast sro. a MAPRO sro vypracovaly nové položkové rozpočty včetně požadovaných SVT kódů). Doplnění kódů SVT bylo dodatečně vyžádáno dopisem SFŽP ze dne 28.04.2011.
Nový vlastník bytu č.15 /1169.
Infraspínače osvětlení chodeb.
Možnosti úspory nákladů na vytápění a ohřev vody (fa SANY sro.).
Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví (Zásady vedení učetnictví, Oběh dokladů, Zásady vedení pokladny).
8.shromáždění vlastníků

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"
 

 

42. schůze výboru SVJ konaná dne 3.05.2011

3. 5. 2011

Dotace Zelená úsporám -  dopisem SFŽP ČR ze dne 28.04.2011 jsme byli vyzváni k odstranění údajných nedostatků a doplnění žádosti ( v prosinci 2010 nám bylo oznámeno, že žádost je přijata, finanční prostředky jsou rezervovány a předložili jsme všechny požadované dokumenty).

Výsledky hospodaření společenství 2010 - správce ANESO sro. předal tyto dokumenty :
-  Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 (2 strany)
- Čerpání záloh 2010 (1 strana)
- Rozvaha pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu (5 stran)
- Rozvaha za období účetního roku 2010 (2 strany)
- Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu (4 strany)
- Výsledovka za období účetního roku 2010 (1 strana)
- Obratová předvaha za účetní rok 2010 (5 stran)
- Pohyby na účtech za účetní rok 2010 (28 stran)
- Příloha k účetní závěrce 2010 (3 strany).

Náhrada nákladů na výměnu oken uhrazených vlastníky (usnesení 6.8 shromáždění vlastníků).
Infraspínače osvětlení chodeb.
Spotřeba vody na údržbu zeleně před domy.
Nabídka MČ Praha 17 na bezúplatný převod „předzahrádek“.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

41. schůze výboru SVJ konaná dne 4.01.2011

4. 1. 2011

Každoroční bezplatný servis zhotovitele výměny oken fa Vorlíček Plast sro. proběhne ve dnech 21.1.2011 a 26.1.2011. VSVJ zajistí časové možnosti vlastníků vč. případné existence závad.
S přihlédnutím k předloženým dokladům budou vyplaceny náhrady nákladů na výměnu oken (usnes.6.8 shrom.vlastníků).
Odměny členů výboru a KK byly stanoveny v souladu s usnesením 7.4 shrom.vlastníků. Odměny za údržbu ploch před objektem budou vyplaceny na základě dohod o provedení práce.
Hlášení závad ve společných prostorách našeho domu - bude doplněna rubrika na www.

Zúčastnili se všichni členové výboru a jako host p. Režná.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

40. schůze výboru SVJ konaná dne 22.10.2010

22. 10. 2010

Oprava obvodového pláště  -  oprava byla z naší strany finančně uzavřena. Oproti smlouvě z r. 2009 je celková částka vyšší o 95 441 Kč v důsledku zvýšení sazby DPH na 10% (práce nemohly být provedeny v r. 2009 pro nesouhlas jedné vlastnice) a dále o objednané vícepráce. 
Dne 12. 10. 2010 se uskutečnila závěrečná kontrolní prohlídka stavby a následně byl odborem výstavby úřadu MČ Praha 17 vydán kolaudační souhlas.
Výsledky hospodaření společenství v roce 2009 - Správce ANESO dopracoval příslušné dokumenty podle připomínek kontrolní komise a předal je dnes v písemné podobě výboru společenství, Výbor schvaluje předložené dokumenty a předá je ke konečnému vyjádření KK.

Zúčastnili se členové výboru p. Kadlec, p. Novotný, p. Strupek a pí. Bílková (p. Rahbani  omluven) a jako host za správce ANESO sro. - pí. Kučerová.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

39. schůze výboru SVJ konaná dne 6.9.2010

6. 9. 2010

Oprava obvodového pláště - dílo bylo převzato 2.8.2010 s vadami či nedodělky, termín odstranění vad a nedodělků 30.08.2010 byl dodavatelem splněn (zbyly pouze objednané vícepráce). 
Čerpání úvěru - 30.08.2010 byl vyčerpán úvěr u ČSOB v sjednané výši, splácení úvěru bude zahájeno v měsíci říjnu 2010.
Dotace "Nový panel" - přiznána dotace na krytí části úroku z podporovaného úvěru, platba bude probíhat pololetně.
Nájezdy pro kočárky - současné provedení není v rozporu s žádnými předpisy či požadavky norem, takže je není možno reklamovat u zhotovitele. Potřebu dodatečné úpravy s přihlédnutím k její ceně je třeba projednat na příštím shromáždění vlastníků.

Zúčastnili se členové výboru p. Kadlec, p. Novotný, p. Rahbani, p. Strupek a  člen kontrolní komise p. Hejnic.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

následující »