Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lokální plynová kotelna - přehled(denní, týdenní, dle možností)

12.11.2018 -  na stavební odbor MČ Praha 17 je doručeno vyjádření k odvolání stávajícího dodavatele tepelné energie Veolia Energie Praha a.s.. Hlavní body odvolání jsou tyto :
-   není žádné technické zdůvodnění, proč by odpojení našeho domu od SZTE mohlo narušit provozuschopnost celé soustavy zásobování tepelnou energii (SZTE)
- smyslem  podání odvolání je zdržení výstavby kotelny a odpojení našeho domu od SZTE a prodlouží se tak doba po kterou budou vlastníci a nájemníci bytů platit vyšší cenu za odebranou tepelnou energii. 

23.10.2018 - fa Veolia Energie Praha a.s. podává odvolání proti vydanému stavebnímu povolení, hlavní důvody jsou dle zpracovatele odvolání pana J.M. hlavně tyto :
- odpojením našeho domu od SZTE dojde k narušení provozuschopnosti a provozní bezpečnosti
- vyšší cena za dodávku tepla z SZTE je odůvodněna takto : za nepřijatelné nemusí být považováno řešení, které je sice méně ekonomicky příznivé, ale ještě přijatelné s ohledem na subjekt stavebníka a veřejný zájem".
-
dle textu v odvolání jsou roční celkové náklady na provoz lokální plynové kotelny vyšší, než celkové roční náklady na dodávku tepla z SZTE. Pana J.M. jsme jako výbor SVJ požádali , aby nám tyto své výpočty poskytl.

15.10.2018 - Úřad MČ Praha 17, odbor vydal stavební povolení na stavbu:
„Výstavba plynové kotelny v objektu č.p. 1167/14, ul. Vondroušova – teplo a TV pro domy Vondroušova 1167-1169“ Praha, Řepy č.p. 1167-1169, Vondroušova 14, 16, 18. Od 15.10.2018 běží zákonná lhůta 15 dní na případná odvolání účastníků řízení.

03.10.2018 - na základě výzvy odboru výstavby MČ Praha 17 byl zaplacen správní poplatek ve výši 5000,- Kč.

02.10.2018 - podepsána Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (umístění fasádního komínu plynové kotelny).

25.09.2018 - do podatelny MHMP byl předán podepsaný návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (umístění fasádního komínu plynové kotelny).

Dne 24.9.,2018 odpoledne přestala fungovat čtečka čipů ve vchodu 1167

21.08.2018 - uhrazena faktura fy TREND technologie sro. za 1.část díla.

20.08.2018 - zástupce fy TREND technologie sro., předal zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení, Energetický posudek dle par.116 odst.7 zákona č. 201/2012, vyjádření dotčených orgánů (MHMP odbor evidence majetku, MHMP odbor ochrany prostředí, VEOLIA Energie ČR a.s.- nesouhlasné stanovisko, HZS hl. m. Prahy, MHMP odbor životního prostředí a dopravy a Hygienická stanice hl. m. Prahy), zpracovanou žádost o stavební povolení a fakturu za 1.část díla.

18.07.2018 - zástupce fy VEOLIA Energie ČR a.s., zaslal na adresu výboru SVJ nabídku optimalizované ceny za 1GJ pro platné pro období 2018-20128. Optimalizace se zabývá pouze stávající cenou za 1GJ a nezohledňuje cenu za 1GJ z navrhované lokální plynové kotelny. Roční úspora nákladů je vypočtena ke stávající ceně za 1GJ, a při porovnání s plánovanou roční úsporou při provozování vlastní lokální plynové kotelny, vychází jako mnohem výhodnější provoz vlastní lokální plynové kotelny. 
Nabídku fy VEOLIA Energie ČR a.s. výbor SVJ odmítl.   

14.06.2018 - dopoledne osobní schůzka se zástupcem fy VEOLIA Energie ČR a.s., fa VEOLIA Energie ČR a.s. nesouhlasí s odpojením našeho domu od systému CZT. Zástupce fy VEOLIA Energie ČR a.s. navrhuje další jednání s tím, že přijde s návrhem na úpravu ceny za GJ, bez ohledu na námitku ze strany SVJ, že měli přijít s nabídkou dříve (značný rozsah již provedených prací na  přípravě výstavby lokální kotelny). Zástupce fy VEOLIA Energie ČR a.s. byl také upozorněn, že jedním z důvodů požadavku odpojení od CZT jsou v minulosti opakované problémy se zavzdušněním topného systému při opravách prováděných pracovníky VEOLIA Energie ČR a.s. a s neochotou pomoci při nápravě způsobených problémů.

30.05.2018 - podána žádost o zpracování návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (umístění fasádního komínu plynové kotelny).

23.03.2018 - zástupci fy TREND technologie sro., provedli prohlídku a zaměření výměníkové stanice v suterénu vchodu 1167 a převzali část výkresové dokumentace našeho domu.

21.03.2018 - se zástupcem firmy TREND Technologies sro. byla podepsána SOD na dodávku lokální plynové kotelny.

12.12.2017 - 15. shromáždění vlastníků, z předložených nabídek na výstavbu lokální plynové kotelny v našem domě byla vybrána jako dodavatel firma TREND Technologies sro.