Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lokální plynová kotelna - přehled(denní, týdenní, dle možností)

21.09.2020 - kontrola funkčnosti uzavíracích ventilů stoupaček topné vody.

dscn8229.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

18.09.2020 - s ohledem na vyústění komínu nad střechou našeho domu bude potřeba upravit stávající hromosvod v této části střechy. Instalace tyčového jímače objednána u fy REKMONTA Praha sro.

dscn8210.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2020 - komín je hotový

dscn8211.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2020 - polovina komínu je hotová

dscn8208.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
09.09.2020 - jednání s dodavateli plynu (nabídky na dodávku plynu pro naší novou kotelnu)

08.09.2020 - dokončeno přívodní vedení plynu ke kotlům

dscn8194.jpg

 

 

 

 

 

  

31.08.2019 - Instalace technologie
dscn8170.jpg

25.08.2020 - Uhrazena zálohová faktura fy TREND Technologie sro.

24.08.2020 - Toaleta v suterénu vchodu 1168 převedena ze stavu "absolutně nepoužitelné" do stavu "normální" a klíče zapůjčeny pracovníkům fy TREND Technologie sro., kteří pracují v prostoru výměníkové stanice.

17.08.2020 - z auta fy TERND Technologie sro., jsou vykládány části technologie pro novou kotelnu.

15.08.2020 - Osobní vyzvednutí podepsané Dohody o úhradě nákladů.

03.08.2010 - Dohoda o úhradě nákladů je podepsána a připravena k vyzvednutí.

28.07.2020 - Předání staveniště zástupci fy TREND Technologie sro., převzata zálohová faktura od dodavatele fy TREND Technologie sro..

09.07.2020 - Osobní vyzvednutí podepsaných dodatků ke smlouvě.

08.07.2010 - Dokumenty jsou podepsány (podepsané jsou pouze dodatky ke smlouvě, Dohoda o úhradě nákladů podepsána není.

03.07.2010 - Dokumenty nepodepsány.

25.06.2020 - Přislíbeno : dokumenty budou podepsány v týdnu od 29.06.2020.

17.06.2020 - Dokumenty nepodepsány.

09.06.2020 - Dokumenty nalezeny.

09.06.2020 - Vedoucí útvaru - Péče o zákazníka nás informuje, že pan Lukáš Máčil již ve firmě Veolia Energie Praha a.s.  nepracuje a předané dokumenty je nutné dohledat.

08.06.2020 - poptáváme, zda byly předané dokumenty podepsány zástupcem VEOLIA Energie Praha a.s. 

01.06.2020 - podepsána Dohoda o úhradě nákladů na odpojení s fy Veolia Energie Praha a.s. včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č.2 (přístup do předávací stanice pro pracovníky fy TREND Technologie sro. od 20.6.2020).

26.05.2020 - podepsána Smlouva o připojení k distribuční soustavě s fy Pražská plynárenská Distribuce a.s., Praha 4.

06.05.2020 - zástupce fy Veolia Energie Praha a.s. přislíbil zpracování a zaslání těchto dokumentů : Dohoda o úhradě nákladů na odpojení, Dodatek ke stávající smlouvě,  řešící přístup do stanice a souhlas s prováděním montážních prací.

30.04.2020 - zástupce fy Veolia Energie Praha a.s. poslal aktualizovaný rozpočet nákladů na likvidaci přípojky a předávací stanice v našem domě. Celkové náklady jsou 206 566,80 Kč bez DPH.

31.03.2020 - zástupce fy Veolia Energie Praha a.s. potvrdil obdržení výpovědi, aktualizovaný rozpočet nákladů ještě nemají připravený

20.03.2020 - odeslána výpověď (Veolia Energie Praha a.s.- dodávka tepla) 

18.03.2020 - odeslána žádost o aktualizaci údajů v zaslaném rozpočtu

06.03.2020 - fa Veolia Energie ČR a.s. žádá o schůzku, kde bude projednán postup odpojení našeho domu od CZT, a také budou upřesněny náklady, které si odpojení vyžádá. (email z 06.03.2020 : Dobrý den, byl jsem informován o výstavbě plynové kotelny ve Vašem objektu, proto bych Vás požádal o návrh data a času společné schůzky. Schůzka by se týkala řešení Vašeho odpojení od CZT, dále by jsme prodiskutovali náklady na odpojení objektu a zodpověděli jakékoliv dotazy týkající se daného případu spjatého s možnou výstavbou plynové kotelny pro Váš objekt. V příloze zasílám položkový rozpočet nákladů na odpojení z roku 2017, který bude muset být aktualizován. S pozdravem Lukáš Máčil, obchodník - péče o zákazníka - zaslaný rozpočet )

27.12.2019 - Stavební povolení na novou plynovou kotelnu pro náš dům nabylo právní moci .

17.09.2019 - dle informace od ing. Vaníčka (TREND technologie sro.) je vyjádření Magistrátu HMP již připraveno k podpisu a v dohledné době by mělo dorazit do datové schránky našeho SVJ. 

12.11.2018 -  na stavební odbor MČ Praha 17 je doručeno vyjádření k odvolání stávajícího dodavatele tepelné energie Veolia Energie Praha a.s.. Hlavní body odvolání jsou tyto :
-   není žádné technické zdůvodnění, proč by odpojení našeho domu od SZTE mohlo narušit provozuschopnost celé soustavy zásobování tepelnou energii (SZTE)
- smyslem  podání odvolání je zdržení výstavby kotelny a odpojení našeho domu od SZTE a prodlouží se tak doba po kterou budou vlastníci a nájemníci bytů platit vyšší cenu za odebranou tepelnou energii. 

23.10.2018 - fa Veolia Energie Praha a.s. podává odvolání proti vydanému stavebnímu povolení, hlavní důvody jsou dle zpracovatele odvolání pana J.M. hlavně tyto :
- odpojením našeho domu od SZTE dojde k narušení provozuschopnosti a provozní bezpečnosti
- vyšší cena za dodávku tepla z SZTE je odůvodněna takto : za nepřijatelné nemusí být považováno řešení, které je sice méně ekonomicky příznivé, ale ještě přijatelné s ohledem na subjekt stavebníka a veřejný zájem".
-
dle textu v odvolání jsou roční celkové náklady na provoz lokální plynové kotelny vyšší, než celkové roční náklady na dodávku tepla z SZTE. Pana J.M. jsme jako výbor SVJ požádali , aby nám tyto své výpočty poskytl.

15.10.2018 - Úřad MČ Praha 17, odbor vydal stavební povolení na stavbu:
„Výstavba plynové kotelny v objektu č.p. 1167/14, ul. Vondroušova – teplo a TV pro domy Vondroušova 1167-1169“ Praha, Řepy č.p. 1167-1169, Vondroušova 14, 16, 18. Od 15.10.2018 běží zákonná lhůta 15 dní na případná odvolání účastníků řízení.

03.10.2018 - na základě výzvy odboru výstavby MČ Praha 17 byl zaplacen správní poplatek ve výši 5000,- Kč.

02.10.2018 - podepsána Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (umístění fasádního komínu plynové kotelny).

25.09.2018 - do podatelny MHMP byl předán podepsaný návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (umístění fasádního komínu plynové kotelny).

21.08.2018 - uhrazena faktura fy TREND technologie sro. za 1.část díla.

20.08.2018 - zástupce fy TREND technologie sro., předal zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení, Energetický posudek dle par.116 odst.7 zákona č. 201/2012, vyjádření dotčených orgánů (MHMP odbor evidence majetku, MHMP odbor ochrany prostředí, VEOLIA Energie ČR a.s.- nesouhlasné stanovisko, HZS hl. m. Prahy, MHMP odbor životního prostředí a dopravy a Hygienická stanice hl. m. Prahy), zpracovanou žádost o stavební povolení a fakturu za 1.část díla.

18.07.2018 - zástupce fy VEOLIA Energie ČR a.s., zaslal na adresu výboru SVJ nabídku optimalizované ceny za 1GJ pro platné pro období 2018-20128. Optimalizace se zabývá pouze stávající cenou za 1GJ a nezohledňuje cenu za 1GJ z navrhované lokální plynové kotelny. Roční úspora nákladů je vypočtena ke stávající ceně za 1GJ, a při porovnání s plánovanou roční úsporou při provozování vlastní lokální plynové kotelny, vychází jako mnohem výhodnější provoz vlastní lokální plynové kotelny. 
Nabídku fy VEOLIA Energie ČR a.s. výbor SVJ odmítl.   

14.06.2018 - dopoledne osobní schůzka se zástupcem fy VEOLIA Energie ČR a.s., fa VEOLIA Energie ČR a.s. nesouhlasí s odpojením našeho domu od systému CZT. Zástupce fy VEOLIA Energie ČR a.s. navrhuje další jednání s tím, že přijde s návrhem na úpravu ceny za GJ, bez ohledu na námitku ze strany SVJ, že měli přijít s nabídkou dříve (značný rozsah již provedených prací na  přípravě výstavby lokální kotelny). Zástupce fy VEOLIA Energie ČR a.s. byl také upozorněn, že jedním z důvodů požadavku odpojení od CZT jsou v minulosti opakované problémy se zavzdušněním topného systému při opravách prováděných pracovníky VEOLIA Energie ČR a.s. a s neochotou pomoci při nápravě způsobených problémů.

30.05.2018 - podána žádost o zpracování návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (umístění fasádního komínu plynové kotelny).

23.03.2018 - zástupci fy TREND technologie sro., provedli prohlídku a zaměření výměníkové stanice v suterénu vchodu 1167 a převzali část výkresové dokumentace našeho domu.

21.03.2018 - se zástupcem firmy TREND Technologies sro. byla podepsána SOD na dodávku lokální plynové kotelny.

12.12.2017 - 15. shromáždění vlastníků, z předložených nabídek na výstavbu lokální plynové kotelny v našem domě byla vybrána jako dodavatel firma TREND Technologies sro.