Jdi na obsah Jdi na menu
 


Petice - nesouhlas se změnou charakteru ulice Drahoňovského

1. 6. 2009

Petice - plné znění

Popis jednotlivých dopravních variant

Dopravní varianta č.2 
Představuje dopravní řešení, které je založeno na vypuště­ní křižovatky Břevnovské radiály s ulicí Slánskou. Shodně jako ve variantě1 je Břevnovská radiála řešeným územím vedena v tunelo­vé trase.
Oblast Řep a Zličína je na Břevnovskou radiálu napojena na západ­ním okraji řešeného území. Tato křižovatka je navržena v těsné blízkosti MÚK Řepy na Silničním okruhu a na stávající komunikační síťse napojuje v křižovatce Žalanského x Engelmüllerova. Po zá­padním okraji sídliště je navržena nová komunikace, která částečně využívá stopy stávající ulice Drahoňovského a částečně nahrazuje ulici Na Chobotě. Je navrženo propojení na ulici Plzeňskou, které respektuje stávající stav ulice Plzeňská (bez podjezdu). 
Pro snížení negativních vlivů provozu z ulice Slánská na okolní pa­nelovou zástavbu je navržena masivní protihluková ochrana v úse­ku mezi Břevnovskou radiálou a ulicí Bazovského.
Úsek Slánské od Bazovského -Plzeňská je veden podzemí. Tubusy tunelu budou oproti nutnému rozsahu tunelové trasy prodlouženy tak, aby hlukověochránily přilehlou zástavbu. 
Rozvoj hromadné dopravy je řešen shodně jako ve variantě1 tra­sou metra a dále prodloužením tramvajové trati z konečné v ulici Makovského do rozvojových území na západě území. Tato trasa musí mimoúrovňově(podjezdem) křížit ulici Žalanského z prostoro­vých důvodů. Je uvažováno s propojením tramvajové trati na stáva­jící smyčku Bílá Hora podél trasy Břevnovské radiály a ulicemi Slán­ská a Karlovarská. 
Grafické zobrazení dopravní varianty č.2