Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy ze shromáždění SVJ

Příspěvky

8. shromáždění vlastníků konané dne 23.06.2011

23. 6. 2011

Na osmém shromáždění vlastníků výbor SVJ informoval shromáždění o své činnosti ( Zpráva o hospodaření společenství, Účetní závěrka za rok 2010, program Zelená úsporám - stav žádosti, převod předzahrádek do osobního vlastnictví,rozpočet společenství na rok 2011, vnitřní směrnice atd.)
Správce fa ANESO sro. – Výroční zpráva o hospodaření společenství v roce 2010 a Zpráva správce Aneso o jeho činnosti v období 11/2010 - 06/2011.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek".

 

7. mimořádné shromáždění vlastníků konané dne 21.12.2010

21. 12. 2010

Na sedmém mimořádném shromáždění vlastníků výbor SVJ předložil vlastníkům ke schválení dokumenty, které byly dopracovány s respektováním všech podstatných připomínek kontrolní komise. Shromáždění vlastníků vzalo předložené dokumenty na vědomí bez připomínek a dokumenty byly hlasováním schváleny.  

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek".

 

6. shromáždění vlastníků konané dne 9.11.2010

9. 11. 2010

Na šestém shromáždění vlastníků výbor SVJ informoval shromáždění o své činnosti ( uzavření smlouvy na poskytnutí úvěru s ČSOB, zajištění dopracování projektu opravy obvodového pláště, podání žádostí o dotace z programů Nový Panel a Zelená úsporám, uzavření smlouvy na poskytnutí dotace od MČ Praha 17, zajištění příspěvku od Pražské teplárenské a.s., upřesnění detailních řešení v průběhu stavby, vypracování předžalobní upomínky na OPTIMIS sro. o úhradu pohledávky 187 952,71Kč, uzavření dodatků ke smlouvě s MAPRO na změnu termínu dokončení stavby, aktualizace webových stránek atd.). 
Kontrolní komise – Zpráva o činnosti kontrolní komise. 
Správce fa ANESO sro. – Zpráva správce Aneso o jeho činnosti a o hospodaření společenství v roce 2009 a Zpráva správce Aneso o jeho činnosti v roce 2010 vč. návrhu plánu oprav v roce 2011 a o hospodaření společenství v roce 2010.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek".

 

5. shromáždění vlastníků konané dne 20.01.2010

20. 1. 2010

Na pátém shromáždění vlastníků výbor SVJ informoval shromáždění o své činnosti (zpracování Výzvy k podání nabídky na opravu obvodového pláště, rozeslání Výzvy .. , posouzení došlých nabídek 8 firem, zajištění podkladů k žádosti o stavební povolení, zpracování podkladů k žádostem o dotace z programů Nový panel a Zelená úsporám, opakované jednání o vydání stavebního povolení, výběr zhotovitele opravy obvodového pláště, jednání o poskytnutí úvěru, podání žádosti o dotace z rozpočtu MČ P17 na zateplení objektu, trvalá aktualizace www stránek společenství,příprava shromáždění). Kontrolní komise informovala shromáždění o své činnosti. Hospodaření společenství v roce 2009 - účetní výkaz za rok 2009 bude zpracován ve zkráceném termínu (podklad pro žádost o úvěr), účetní uzávěrka za rok 2009 a zpráva o hospodaření bude předložena ke schválení na příštím shromáždění vlastníků. 

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek".

 

4. shromáždění vlastníků konané dne 13.07.2009

13. 7. 2009

Na čtrvtém shromáždění vlastníků výbor SVJ informoval shromáždění o zastavení stavebního řízení z důvodu nesouhlasu p. Janouškové č.p.1167 (všichni ostatní vlastníci udělili svůj souhlas v souladu s usnesením 3.3 shromáždění vlastníků). Po jednání výboru SVJ se zástupcem p. Janouškové p. Zdílnou dne 22.06.2009 a po hlasování vlastníků na tomto shromáždění, pak p. Janoušková na shromáždění stvrdila podpisem svůj souhlas se zmocněním výboru SVJ jednat ve věci stavebního povolení, podmínkou tohoto souhlasu je montáž a demontáž zasklení lodžie p. Janouškové na náklady společenství. Okna v suterénu - s ohledem na skutečný stav (přepažené chodby) bude zachován původní počet oken v suterénu. Na shromáždění proběhla doplňující volba člena kontrolní komise, která je opět tříčlenná.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek".

 

3. shromáždění vlastníků konané dne 14.05.2009

14. 5. 2009

Na třetím shromáždění vlastníků výbor SVJ informoval shromáždění o dosavadní činnosti a změně ve složení výboru. Kontrolní komise informovala shromáždění o své činnosti a na základě zprávy kontrolní komise doporučila shromáždění schválit účetní uzávěrku za rok 2008.
p. Majerová - ANESO sro. informovala shromáždění o hospodaření SVJ v roce 2008 (zástupce bývaleho správce fy OPTIMIS sro, se nedostavil) a o hospodaření SVJ v 1.čtvrtletí 2009.
Výbor SVJ informoval shromáždění o postupu při výběru dodavatele plastových oken a o kladném vyřízení žádosti o dotaci z prostředků MČ P17.
Výbor SVJ informoval shromáždění o rozsahu akce "Oprava obvodového pláště" a postupu při realizaci.  Shromáždění schválilo domovní řád.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek".

 

2. shromáždění vlastníků konané dne 2.12.2008

2. 12. 2008

Na druhém shromáždění vlastníků výbor SVJ a kontrolní komise informovali shromáždění o dosavadní činnosti. Proběhla doplňovací volba člena výboru SVJ. Byla odsouhlasena změna správcovské firmy, vybrána firma ANESO sro. Výbor SVJ byl pověřen zahájením přípravných prací na revitalizaci objektu (posouzení nabídek, jednání s dodavateli). Výbor SVJ informoval o probíhajících jednání s pojišťovnami.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek".

 

 

1. shromáždění vlastníků konané dne 19.06.2008

19. 6. 2008