Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úspěšné kolaudační řízení

12. 10. 2010

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 17, jako stavební úřad příslušný dle $ 13 odst. 1 písm.c)  zákona č.1 83/2006S b. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č .55/2000Sb. hl.m . Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy ve znění pozdějších 
předpisů po přezkoumání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podané dne 15.09.2010 dle S 122o dst.1 stavebního zákona vydává stavebníkovi Společenství vlastníků pro dům Vondroušova1 167-1169,I Č 2843747I, se sídlem Praha6 -Řepy, Vondroušova 1168 kolaudační souhlas k užívání stavebních úprav bytového domu č.p.1167-1169 ul. Vondroušova v Praze 6-Řepy, které spočívají v:
- zateplení obvodového pláště včetně 48 lodžií a výměny zábradlí
- zateplení střešního pláště
- úpravě vstupů do domu – vyzdění skleněných portáIů a osazení vstupních dveří
- výměně konstrukcí přístupových schodišť
- dispoziční úpravě prostoru zádveří a nebytového prostoru v 1.NP.

Stavební úpravy jsou povolené a provedené na základě stavebního povolení vydaného
odborem výstavby Úřadu MČ Praha 17 pod č.j.: ÚMČP17 OI3BBO/2OO9/VYS/Br ze dne 30.07.2009, v právní moci dne 15.08.2009.
Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, která se konala dne 12.10.2010, bylo zjištěno, že stavební úpravy jsou provedeny v souladu s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a že obecné technické požadavky na výstavbu byly dodrženy.

Dokument v plném znění : Kolaudační souhlas